ALBALAT NUEVO 2010

Aprovat inicialment l’Ordenança Reguladora del funcionament intern de la Comissió Municipal de Menors, se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, a comptar des d'endemà a la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província (30/06/2020) perquè puga ser examinada i presentar les reclamacions que s'estimen oportunes.

Durant este termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions que s'estimen pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament [ https://albalatdelssorells.sedelectronica.es/board].

En el cas de no presentar-se reclamacions en el citat termini, s'entendrà definitivament aprovat l'Acord d'aprovació de l'esmentat Reglament.

 

ALBALAT NUEVO 2010

Aprovat inicialment el Reglament del Cronista oficial del municipi d’Albalat dels Sorells, se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, a comptar des d’endemà a la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província (el 30/06/2020) perquè puga ser examinada i presentar les reclamacions que s’estimen oportunes.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions que s’estimen pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d’aquest Ajuntament [ https://albalatdelssorells.sedelectronica.es/board ].

En el cas de no presentar-se reclamacions en el citat termini, s’entendrà definitivament aprovat l’Acord d’aprovació de l’esmentat Reglament.

 

ALBALAT NUEVO 2010

TORNADA A LA NORMALITAT: MISSATGE DE L'ALCALDE AMB MOTIU DE L'ENTRADA A LA FASE 1 DE LA DESESCALADA

Tens més informació a la Guía de la Fase I del Ministeri de Sanitat i a la Orden SND/399/2020, de 9 de maig.

 

ALBALAT NUEVO 2010

A partir de dilluns 4 e maig es reobrin els establiments i locals comercials minoristes i de prestació de servicis assimilats de menys de 400m2. S'establirà un sistema de cita prèvia que garantisca la permanència a l'interior de l'establiment o local en un mateix moment d'un únic client per cada treballador o treballdora, sense que es puguen habilitar zones d'espera en l'interior. Es garantirà l'atenció individualitzada al client o a la clienta amb la deguda separació física prevista en el capítol 0, en el cas que això no siga possible, mitjançant la instal•lació de taulells o mampares. S'establirà un horari d'atenció preferent per a persones majors de 65 anys, que haurà de fer-se coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d'este col•lectiu, en la població en la qual este tinga un horari especial per ser de major de 5.000 habitants.

Més detalls al BOE A 2020 4793