ALBALAT NUEVO 2010

Les instàncies aniran dirigides al Sr. Alcalde President d'aquest Ajuntament, havent de presentar-se en el Registre electrònic de l'Ajuntament (seu electrònica) o en la forma que determina l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, utilitzant-se la instància model adjunta a les presents bases.

El termini de presentació d'instàncies serà de deu dies naturals comptats des de l'endemà al de la publicació en extracte d'aquesta convocatòria en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, seu electrònica i en la pàgina web municipal, això és, del 29/05/2020 al 07/06/2020, tots dos inclusivament.

BASES i BANDO

 

ALBALAT NUEVO 2010

Les instàncies aniran dirigides al Sr. Alcalde President d'este Ajuntament, havent de presentar-se en el Registre electrònic de l'Ajuntament (seu electrònica) o en la forma que determina l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, utilitzant-se la instància model adjunta a les presents bases.

El termini de presentació d'instàncies serà de deu dies naturals comptats des de l'endemà al de la publicació en extracte d'aquesta convocatòria en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, seu electrònica i en la pàgina web municipal, això és, del 27/05/2020 al 05/06/2020, tots dos inclusivament.

BASES i BANDO