Nova resolució d'Alcaldia aprovant el llistat provisional d'admesos i exclosos per a la constitució de una borsa de personal de neteja en règim de personal laboral temporal.

DECRET 2017-0647

Els aspirants exclosos disposen d'un termini de dos dies hàbils, a partir de la publicació d'aquest anunci en el tauler d´anuncis i en la web municipal per a formular reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat la seua exclusió.