ACTA EMCORD 2018

Lloc de treball 2 Auxiliars administratius/ves

Les presents actes es publiquen a dia 26/11/2018, i d'acord amb l'establit en la base setena de la Instrucció 2/2018 del Director General del Servef relativa al procediment de selecció de persones participants en el programa d'iniciativa social en col·laboració amb Corporacions locals de la Comunitat Valenciana, els interessats poden presentar reclamacions o al·legacions davant la Comissió de baremació durant 5 dies hàbils, és a dir, fins al 03/12/2018 inclusivament.