Propostes del Pla de Movilitat Urbana Sostenible (PMUS)

PLA DE MOVILITAT URBANA SOSTENIBLE

Ací tens les propostes del Pla de Movilitat Urbana Sostenible que es va presentar el passat 14 de Novembre:

PROPOSTES PMUS

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL CATÀLEG DE PROTECCIONS D'ALBALAT DELS SORELLS

Cataleg

Es podran presentar opinions i suggeriments sobre els punts relacionats en el precitat article 49.BIS de la LOTUP.

A fi de facilitar la participació en la consulta pública, s'adjunta document en el qual s'indica de manera succinta els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius del pla i les possibles solucions alternatives:

ANUNCI DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA EN EL PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL CATÀLEG DE PROTECCIONS

• Data de publicació: 7 de novembre de 2019 al 27 de novembre de 2019
• Data de fi de publicació: 20 dies naturals des de la data de la seua publicació en aquesta web.

Com: els suggeriments o l'enquesta es presentaran a l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells de forma presencial en horari de 9 a 14 de dilluns a divendres o bé de forma telemàtica a través de la seua seu electrònica: https://albalatdelssorells.sedelectronica.es/, fent constar que es tracta d'un suggeriment al Catàleg.

 

Anuncio delegaciones genéricas en áreas de urbanismo, fiestas y juventud

Anuncio

Evaluación ambiental y territorial estratégica de un Plan Especial de Reforma Interior y Renovación Urbana de Albalat dels Sorells

Evaluación ambiental y territorial estratégica de un Plan Especial de Reforma Interior y Renovación Urbana de Albalat dels Sorells

Información pública del Proyecto de expropiación del suelo de ocupación necesaria para ejecución del jardín (PJL-4 Parc de l'Església) de la red primaria de reservas de terrenos con destinación de zona verde

Documentación: