ALBALAT NUEVO 2010

Mitjançant Acord de la Junta de Govern de la Diputació de València, de data 19 de desembre de 2023, es va aprovar una subvenció de concessió directa per la quota que els municipis menors de 20.000 habitants han de pagar pels servicis del Consorci per al Servici de prevenció i extinció d'incendis i salvament de la província de València (Consorci de Bombers) en l'exercici 2023. En el cas d'Albalat dels Sorells la subvenció és per un import de 26.831,36 €. 

 LogoDiputacio